สอบถามข้อมูล

ถาม - ตอบ

สอบถามข้อมูล

โพสต์โดย อบต.ขอนคลาน » พุธ 29 ก.ค. 2020 5:14 pm

กรณี หน่วยงาน อปท. มีความประสงค์จะขอส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ทางหลวงชนบท ซึ่ง อปท. ได้รับมอบถนนจากทางหลวงชนบทของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจฯ เนื่องจาก อปท.ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม 1. หน่วยงาน อปท.สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
2.มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการดำเนินการอย่างไร
อบต.ขอนคลาน
 
โพสต์: 6
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 25 มี.ค. 2020 10:51 am

Re: สอบถามข้อมูล

โพสต์โดย adminodloc » พฤหัสฯ. 06 ส.ค. 2020 7:50 am

ในคราวประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ตามหลักการดังต่อไปนี้
1. กรณีการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕1 กำหนดไว้ ให้ อปท. หรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ นำเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาดำเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไห้แก่ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจนั้น เพื่อให้ส่วนราชการนั้นพิจารณาถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ กำหนดไว้
2. กรณีการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท โดยถูกต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๔๕4 และฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2551 กำหนดไว้ หากแต่ด้วยระยะเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุให้ภารกิจดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจ เช่น ในขณะถ่ายโอนภารกิจถนนมีสภาพเป็นถนนสายรอง ต่อมาสภาพถนนเปลี่ยนแปลงไปเป็นถนนสายหลักและ/หรือเป็นถนนสายทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้ ให้ อปท. หรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ นำเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาดำเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้แก่ส่วนราชการที่ถ่ายโอนนั้น เพื่อให้ส่วนราชการนั้นพิจารณาดำเนินภารกิจดังกล่าว
3. กรณีการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงขนบท โดยถูกต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ชั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕1กำหนดไว้ หากแต่เกินขีดความสามารถของ อปท. นั้น และ อปท. ไม่สามารถดำเนินภารกิจได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ดังนี้ ให้ อปท. นั้น ร้องขอความช่วยเหลือจาก อปท. อื่น หรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจดำเนินการแทน
ไปพลางก่อน โดยยังถือเป็นทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ หรือหน้าที่ความรับผิดขอบของ อปท. นั้นอยู่และห้ามส่วนราชการและ อปท. รับถ่ายโอนภารกิจคืนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และกรณีเกินขีดความสามารถของ อปท. อื่น และส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ ให้ร้องขอต่อ ก.ก.ถ. เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
ในการนี้ ประเด็นปัญหาดังกล่าว อปท. สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการตามข้อเท็จจริงของถนนสายทางดังกล่าวว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อใด และเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ระดับจังหวัดพิจารณาฯ
adminodloc
Administrator
 
โพสต์: 1034
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 03 ก.ค. 2013 9:43 am


ย้อนกลับไปยัง ถาม - ตอบ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน

cron
Fatal: Not able to open ./cache/data_global.php