สอบถามการให้ท้องถิ่นอื่นดำเนินการแทน ตามพรบ.ความสะอาด 2560 อ่าน (4)
การถ่ายโอนฝ่ายขนาดเล็กให้เทศบาล อ่าน (17)
สอบถามการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มงวดที่ 9 อ่าน (101)
การขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ อ่าน (124)
สอบถาม อ่าน (118)
สอบถาม ตัวอย่างคำแถลงต่อที่ปรุชุมสภาท้องถิ่น อ่าน (133)
สอบถามข้อมูล อ่าน (103)
สอบถามข้อมูล อ่าน (267)
ขอขยายเวลาในการบันทึกข้อมูล อ่าน (393)
บันทึกข้อมูลแล้วส่งข้อมูลส่วนขั้นตอนที่ 1 ไม่ได้ อ่าน (214)