สอบถามข้อมูล อ่าน (92)
ขอขยายเวลาในการบันทึกข้อมูล อ่าน (244)
บันทึกข้อมูลแล้วส่งข้อมูลส่วนขั้นตอนที่ 1 ไม่ได้ อ่าน (118)
ขอแก้ไขข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจ อ่าน (117)
ต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้ส่งข้อมูลไปแล้ว ต้องทำอย่างไร อ่าน (180)
ขยายเวลาบันทึกข้อมูล อ่าน (250)
การกรอกข้อมูลแบบติดตาม (แบบติดตาม 01-03) อ่าน (295)
แจ้งทำการจัดบริการสาธารณะไม่ได้ เมื่อถึงขั้นตอนที่ 3 อ่าน (160)
การบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ บันทึกแล้ว ส่งข้อมูลไม่ได อ่าน (347)
ลงข้อมูลบริการสาธารณะ อ่าน (364)