ขอหารือการแจ้งให้คืนเงินอุดหนุนทั่วไป(ด้านการจัดการศึกษา)อปท

ถาม - ตอบ

ขอหารือการแจ้งให้คืนเงินอุดหนุนทั่วไป(ด้านการจัดการศึกษา)อปท

โพสต์โดย chedsada999 » จันทร์ 15 ต.ค. 2018 4:17 pm

เรียน ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมายหรือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเกินเป้าหมายจริง หรือไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน จะต้องส่งคืนงบประมาณ หากส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายหลังสิ้นปีงบประมาณให้ส่งคืนที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก จึงมีประเด็นขอหารือมายังท่าน ดังนี้
1. มีกฎหมายใดที่ให้ส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่
2. ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อ 4 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามรายการข้อ 1 (3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ข้อ 1 (4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และข้อ 1 (10) เงินอุดหนุนสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไปจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้จ่ายและมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก ได้มีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามรายการข้อ 1 (3) ข้อ 1 (4) และข้อ 1 (10) แล้ว มีเงินเหลือจ่าย ให้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวตกเป็นเงินสะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก โดยไม่ต้องส่งคืนเงินงบประมาณให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถูกต้องหรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง
chedsada999
 
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 15 ต.ค. 2018 3:57 pm

ย้อนกลับไปยัง ถาม - ตอบ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน

cron