คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง อ่าน (221)
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินด้านค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อ่าน (133)
สอบถามกรณีเรื่องมีการร้องเรียนจากการสร้างถนน อ่าน (133)
ขอไฟล์หนังสือ ที่ นร0107/4564 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 อ่าน (160)
การถ่ายโอนงานซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็ก อ่าน (156)
การกรอกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของอปท.2561 อ่าน (429)
สอบถามแบบประเมิน อ่าน (457)
การอุดหนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมตำบล อ่าน (377)
ขอไฟล์เอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูล อ่าน (389)
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมายของอบต.มีความหมายอย่างไ อ่าน (357)