สอบถามค่าตอบแทนกำลังคนที่ปฏิบัติงานของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน อ่าน (14)
สอบถามแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุน อ่าน (30)
โครงสร้างศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อ่าน (19)
รายงานผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายเงินรางวัล อ่าน (32)
ททท. กิจกรรม Thailand Local Tourism Design Awards 2017 อ่าน (35)
การใช้จ่ายเงินรางวัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ งป. 2559 อ่าน (133)
อำนาจหน้าที่ อบต. อ่าน (177)
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อ่าน (87)
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้หมู่บ้าน อ่าน (134)
การใช้จ่ายเงินรางวัลสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี อ่าน (247)