งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของ อปท.

– งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓