การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

– หนังสือประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

– ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา