คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๓

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์

                        ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                         

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เลขานุการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการโดยตำแหน่ง (11 ท่าน)

 

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายอุตตม สาวนายน

นายอุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

 

     นายประสงค์ พูนธเนศ      

ปลัดกระทรวงการคลัง

 

 

   นายฉัตรชัย พรหมเลิศ      

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

   นายการุณ สกุลประดิษฐ   

           ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            

 

 

นางเมธินี เทพมณี 

            เลขาธิการคณะกรรมการ           

ข้าราชการพลเรือน

 

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 

 

    นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     

 


  นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

      ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ      

 

นายประยูร รัตนเสนีย์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 ท่าน)

 

     พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง

      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   

 

   พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี   

 นายกเมืองพัทยา

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

               นายก อบจ. พัทลุง               

 

 

 นายมังกร ยนต์ตระกูล

         นายก อบจ. ร้อยเอ็ด          

 

    นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

     นายกเทศมนตรีนครยะลา  

 

นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์

นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

นายธนศักดิ์ มาคะสิระ

    นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง     

จังหวัดราชบุรี

 

 

 นายชูศักดิ์ วสันต์

              นายก อบต. ดงบัง              

จังหวัดบึงกาฬ 

 

นายชัยรัตน์ ทองใบ

               นายก อบต.ร่องเคาะ              

จังหวัดลำปาง

 

 นายกัมพล กลั่นเนียม

             นายก อบต. ตาหลวง              

จังหวัดราชบุรี

 

นายวิชัช ไตรรัตน์

              นายก อบต. กะไหล             

จังหวัดพังงา

 

นายสำเนาว์ รัศมิทัต

              นายก อบต. บางน้ำผึ้ง              

จังหวัดสมุทรปราการ

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (12 ท่าน)

 

 

                     นายวิบูลย์ สงวนพงษ์                       

 

 

                     นายวัลลภ พริ้งพงษ์                       

 

               ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต                 

 

                         นายธนา ยันตรโกวิท                         

 

                   นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์                    

            ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์                 

 

 

                  ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา              

 

 

                   ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่                

 

                       ผ.ศ.ธนพร ศรียากูล                        

 

               รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ   

 

                  ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์                                   นายสุดจิต นิมิตกุล                 

*** ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ***