การสมัครเพื่อขอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

……….

– หนังสือขยายขยายระยะเวลาการสมัครเพื่อขอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การชี้แจงการกรอกใบสมัคร 

คู่มือประกอบการสมัคร

หนังสือเชิญชวนรับสมัคร