การสมัครเพื่อขอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

……….

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

– แนวทางการเตรียมข้อมูลให้คณะอนุกรรมการประเมิน และการจัดทำคลิปวีดิโอ

– หนังสือขยายขยายระยะเวลาการสมัครเพื่อขอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การชี้แจงการกรอกใบสมัคร 

คู่มือประกอบการสมัคร

หนังสือเชิญชวนรับสมัคร