รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019

ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาเเต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019

การเผยเเพร่ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาเเต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019

– ผลงานการตอบข้อคำถาม ๑๐ ข้อ 

– ผลงานนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาไทย)

– ผลงานนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

– วีดีโอผลงานวัตกรรมฯ

องค์ความรู้รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ปี ค.ศ. 2019

– หลักเกณฑ์และคำอธิบายการสมัครขอรับรางวัล UNPSA 2019

– เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

– ผลงานนวัตกรรมของ ๑๑ อปท. ที่ส่งสมัครรางวัล UNPSA 2019

– ตัวอย่างผลงานการตอบข้อคำถาม ๑๐ ข้อ ของ อบต.หนองตาเเต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์