การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑. หนังสือประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ [Download] 
๒. ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา [Download]