ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

– คู่มือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และตัวอย่าง อปท. ที่จัดตั้งศูนย์ฯ (Case Study)