การสมัครเพื่อขอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 


ประกาศรายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการประเมินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. ประจำปีง พ.ศ. ๒๕๖๒

ไฟล์นำเสนอ

หนังสือเชิญชวนรับสมัคร

คู่มือ

แบบประเมิน