รายงานการประชุมคณะอณุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.

ปี ๒๕๖๑

– รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๖๑

ปี ๒๕๖๐

– รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๖๐

– รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๖๐