คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ศาสตรารจารย์สมคิด เลิศไพบูลย์)

– ตอบขอหารือ

– รายงานการประชุม