โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำของ อปท.

ไฟล์นำเสนอ
ผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะรอบที่ผ่านมา

– กรุงเทพมหานคร(.PDF)
– องค์การบริหารส่วนจังหวัด(.PDF)
– เทศบาล(.PDF)
– องค์การบริหารส่วนตำบล(.PDF)

การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

– กรุงเทพมหานคร,เมืองพัทยา,องค์การบริหารส่วนจังหวัด(.PDF)
– เทศบาล(.PDF)
– องค์การบริหารส่วนตำบล(.PDF)

ระบบสารสนเทศด้านการกระจายอำนาจฯ

presentation(.PDF)