โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำของ อปท.

ไฟล์นำเสนอ
ผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะรอบที่ผ่านมา

– กรุงเทพมหานคร(.PDF)
– องค์การบริหารส่วนจังหวัด(.PDF)
– เทศบาล(.PDF)
– องค์การบริหารส่วนตำบล(.PDF)

การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

– กรุงเทพมหานคร,เมืองพัทยา,องค์การบริหารส่วนจังหวัด(.PDF)
– เทศบาล(.PDF)
– องค์การบริหารส่วนตำบล(.PDF)

ระบบสารสนเทศด้านการกระจายอำนาจฯ

presentation(.PDF)

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                       ประกาศ
            เนื่องจากสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวไปที่กรมประชาสัมพันธ์ 
                                           หากต้องติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 02-614-1456  แฟกซ์ : 02-614-1457

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม

                                  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

                                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                                          ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตักบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                               วาระการประชุม ดาวน์โหลด