โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 

– บันทึกเสียงการบรรยายเรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องภาณุรักษี บอลรูม โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

– วีดีทัศน์โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

– คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖ /๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

– โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน