การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

– เอกสารเผยแพร่ “รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑“

– หนังสือที่ระลึกพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

– วีดีทัศน์ในงานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

– ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทะิภาพการบริการจัดการท้องถิ่น

– ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หนังสือเวียน ผวจ. สมัคร GG ๖๑

๒. กำหนดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. คู่มือประกอบการสมัครรางวัล GG ๒๕๖๑ ฉบับสมบูรณ์

๔. แบบประเมิน อปท.โดดเด่น (ฉบับสมบูรณ์)

๕. แบบประเมิน อปท.ทั่วไป (ฉบับสมบูรณ์)

๖. ภาคผนวก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN)

๗. ใบสำรองห้องพักและแผนที่ โรงแรม adriatic