ตัวอย่างผลงานฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามแนวทางตอบคำถามรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี ที่ได้รับรางวัล UNPSA 2017

 

 

– 15 คำถาม UNPSA 2017 (ฉบับภาษาไทย-ทต.เขาพระงาม)

– 15 คำถาม UNPSA 2017 (ฉบับภาษาอังกฤษ-ทต.เขาพระงาม)