สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการ บริบทใหม่ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

– สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการบริบทใหม่ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร