สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการ บริบทใหม่ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

– สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการบริบทใหม่ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

                                     ระเบียบวาระการประชุม

   คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

          ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                                   ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม  ดาวน์โหลดเอกสาร