วิสัยทัศน์

ภาษาไทย | English

“เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                        ระเบียบวาระการประชุม

        คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                             ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

                                                     วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                                 ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                   เอกสารการประชุม ดาวน์โหลด