Office of the Permanent Secretary The Prime Minister’s Office

ภาษาไทย | English

structure_odloc

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญาชาการ ทำเนียบรัฐบาล