การประชุมฯที่ผ่านมา

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘

– การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

– การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท.

– การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ของ อปท. ทั้งระบบ

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับ อปท.

– การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

– พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๐

– การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรฯ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการฯ GG ๒ กันยายน ๒๕๖๐