ภาพข่าวการประชุมฯ ที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

การประชุมหารือเพื่อพิจารณา การถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกจากรายการเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เป็นรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ และการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมเพื่อทบทวนแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผน ปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จ.ตรัง

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและดูแลกษาแหล่งน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและดูแลรักษาแหล่งน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓”

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลครั้งที่ ๑/๒๕๖๓”

การประชุมเสวนาทางวิชาการ Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ “พลิกโฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกช่วงวัย”

การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายไการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ด้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยกับ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางพัฒนารางวัลและจัดทำเกณฑ์ชี้วัดประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2020

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

การประชุมคัดเลือก อปท. ที่สมควรส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ๒๐๒๐

การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค้างชำระ

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้เรือเก็บผักตบชวา และเครื่องกลเติมอากาศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน อบต.สวนพริกไทย ณ วัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินงานของอาสาสมัครในท้องถิ่นครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมเสวนา สานใจ สานพลัง พลิกฟื้นประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนคนคลองเปรมสู่สายน้ำ และลำคลอง

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเมาท์เทน บีช อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจและหารือแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของ อปท.

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

การประชุมภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

การประชุม กกถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019 ครั้งที่ ๒

– การประชุมการเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

– การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบนักบริบาลชุมชนโดยท้องถิ่น

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน อุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

– การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมาย รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมหารือเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหาคร

– การประชุมภารกิจป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

– การจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นรางวัลลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา เเก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

– ตรวจติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และขยะพิษ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

– ตรวจติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

– ตรวจติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ เเละขยะพิษ ณ อบจ.ระยอง

– การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๒ ณ จังหวัดลำปาง

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

– การประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจเเละสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเเก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

– การประชุมหารือโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีเเห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการการปรับปรุงเเก้ไขกฎหมายกำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง เเละงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมการเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของ อบต. ภาคอีสาน

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเทศบาล ภาคอีสาน

– การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบต. ทางภาคเหนือ

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทสบาล ทางภาคเหนือ

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบจ.

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓

–  การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที่ ๒

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที่ ๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท. และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

– การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา เเก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ

– การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

– การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นภารกิจที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘

– การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

– การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท.

– การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ของ อปท. ทั้งระบบ

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับ อปท.

– การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

– พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๐

– การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรฯ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการฯ GG ๒ กันยายน ๒๕๖๐