การประชุมฯที่ผ่านมา

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจและหารือแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของ อปท.

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

การประชุมภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

การประชุม กกถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019 ครั้งที่ ๒

– การประชุมการเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

– การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

– การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบนักบริบาลชุมชนโดยท้องถิ่น

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน อุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

– การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมาย รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมหารือเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหาคร

– การประชุมภารกิจป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

– การจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นรางวัลลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา เเก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

– ตรวจติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และขยะพิษ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

– ตรวจติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

– ตรวจติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ เเละขยะพิษ ณ อบจ.ระยอง

– การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๒ ณ จังหวัดลำปาง

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

– การประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจเเละสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเเก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

– การประชุมหารือโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีเเห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการการปรับปรุงเเก้ไขกฎหมายกำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง เเละงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมการเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของ อบต. ภาคอีสาน

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเทศบาล ภาคอีสาน

– การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบต. ทางภาคเหนือ

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทสบาล ทางภาคเหนือ

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบจ.

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓

–  การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที่ ๒

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที่ ๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท. และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

– การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา เเก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

– การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ

– การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

– การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นภารกิจที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘

– การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

– การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท.

– การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ของ อปท. ทั้งระบบ

– การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับ อปท.

– การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

– พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๐

– การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรฯ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

– การประชุมคณะอนุกรรมการฯ GG ๒ กันยายน ๒๕๖๐

 

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                        สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จำนวน ๑๐ ฉบับ 

                                                                     ร่วมแสดงความคิดเห็น