ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)

un 2017

เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัด ลพบุรี

– ตัวอย่างการกรอกข้อมูลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษ

– ตัวอย่างการกรอกข้อมูลคำตอบเป็นภาษาไทย

– ตัวอย่างวีดีทัศน์ของโครงการ