วีดีทัศน์เเละเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (Symposium) เพื่อเผยเเพร่ผลงานของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

un 2017

 – หนังสือเผยเเพร่ผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นของ อปท. ที่ได้รับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๙

 – วีดีทัศน์ อปท. ๑๕ แห่ง

๑. เทศบาลตำบลเชาชัยสน จ พัทลุง              ๖. เทศบาลนครขอนแก่น                ๑๑. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

๒. เทศบาลตำบลป่าเซ่า จ อุตรดิตถ์               ๗. เทศบาลนครยะลา                    ๑๒. อบต. ชัยบุรี

๓. เทศบาลตำบลกลางดง จ สุโขทัย              ๘. เทศบาลนครรังสิต                    ๑๓. อบต. ดอนแก้ว จ เชียงใหม่

๔. เทศบาลตำบลป่าบอน                             ๙. เทศบาลนครอุดรธานี                ๑๔. อบต. ท่าผาปุ้มแม่ฮ่องสอน

๕. เทศบาลตำบลวังดิน จ ลำพูน                  ๑๐. เทศบาลเมืองทุ่งสง                   ๑๕. อบต. บางน้ำผึ้ง