ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                                 สำนักงาน ก.ก.ถ.

                 ขอความร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจการบริหารจัดการขยะของ อปท.

   ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. ที่ www.odloc.go.th หัวข้อ "ระบบงาน" และเลือกที่ "ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล"

                     โดยใช้งานในส่วน "แบบสำรวจ" และส่งข้อมูลผ่านทางระบบดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก.ถ.

                                                                            ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

                                          เพื่อจะได้ประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการขยะของ อปท. นำเสนอ ก.ก.ถ. และรัฐบาลต่อไป (ก.ก.ถ.)

                                                                 รายละเอียด คลิก