ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

              สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                             สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                                                       ระเบียบวาระการประชุม

                        คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

                                         ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓

                                                                      ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  ดาวน์โหลดเอกสาร