คำสั่ง

– คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2557 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกฏหมายตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการปรับปรุงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการจัดทำกฏหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด-1] [ดาวน์โหลด-2]

– คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฏหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการส่งสริมและเผยแพร่นวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่ท้องงถิ่นในรูปแบบองค์กรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ในการจัดบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการด้านการถ่ายโอนบุคลากรและอำนาจหน้าที่ [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด]