วีดีทัศน์กระจายอำนาจฯ

 

 
– กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประชาชนได้อะไร
– ตอนที่ 1 อำนาจหน้าที่และโครงสร้าง ก.ก.ถ. และสำนักงาน ก.ก.ถ.
– ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการ
– ตอนที่ 3 ความก้าวหน้าและทิศทางการกระจายอำนาจ
– ตอนที่ 4 กฏหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจที่ประชาชนควรรู้
– ตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
– ตอนที่ 6 การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ตอนที่ 7 การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ตอนที่ 8 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน
– ตอนที่ 9 การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาคประชาชน
– ตอนที่ 10 การมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของแผ่นดินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

    สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                              ภาพบรรยากาศ

    พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๖๑ 

                                                           วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

                                                                                                คลิกชมภาพ