วีดีทัศน์กระจายอำนาจฯ

 

 
– กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประชาชนได้อะไร
– ตอนที่ 1 อำนาจหน้าที่และโครงสร้าง ก.ก.ถ. และสำนักงาน ก.ก.ถ.
– ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการ
– ตอนที่ 3 ความก้าวหน้าและทิศทางการกระจายอำนาจ
– ตอนที่ 4 กฏหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจที่ประชาชนควรรู้
– ตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
– ตอนที่ 6 การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ตอนที่ 7 การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ตอนที่ 8 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน
– ตอนที่ 9 การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาคประชาชน
– ตอนที่ 10 การมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของแผ่นดินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

                                     ระเบียบวาระการประชุม

   คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

          ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                                   ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม  ดาวน์โหลดเอกสาร