คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ

 คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาวงศ์

ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

นายสุดจิต นิมิตกุล

ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร

– ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓

– ประธานคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติการ

กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ

 

ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่

– ประธานคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล

 

 

 

 

ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์

– ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

– ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น

 

 

 

 

ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์

– ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ

– ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา

– ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ

– ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

              สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                             สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                                                       ระเบียบวาระการประชุม

                        คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓

                                                                                  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร