คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ

 คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาวงศ์

– ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่

– ประธานคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

– ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ

 

 

 

 

 

นายวัลลภ พริ้งพงษ์

– ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

– ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น

– ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

– ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ

– ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

 

นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์

– ประธานคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ

 

 

 

 

 

ผ.ศ.ธนพร ศรียากูล

– ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม