ผู้บริหาร สำนักงาน ก.ก.ถ.

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ

ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ

นางสาวพิมพ์ใจ บัวเกิด

นางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด

ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง

นายมานะ บุญยะโภคา

นางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี

ผอ.ส่วนนิติการ

นางประภา วงศ์วิภูษณะ

นางประภา วงศ์วิภูษณะ

ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล

นายสมบัติ ธนพัฒนพงศ์

นายสมบัติ ธนพัฒนพงศ์

ผอ.ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

 นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์

นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์

ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

นางจรีรัตน์ เข็มกาญจน์

หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป