ผู้บริหาร สำนักงาน ก.ก.ถ.

นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

 นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ

นางสาวพิมพ์ใจ บัวเกิด

นางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด

ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง

นายมานะ บุญยะโภคา

นางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี

ผอ.ส่วนนิติการ

นางสาวญาติกา นิธิธีราพร

นางสาวญาติกา นิธิธีราพร

ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล

นายทนัสไชย พรอำไพ

นายทนัสไชย พรอำไพ

ผอ.ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

 นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์

นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์

ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

นางจรีรัตน์ เข็มกาญจน์

หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                       ประกาศ
            เนื่องจากสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวไปที่กรมประชาสัมพันธ์ 
                                           หากต้องติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 02-614-1456  แฟกซ์ : 02-614-1457

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม

                                  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

                                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                                          ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตักบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                               วาระการประชุม ดาวน์โหลด