ผู้บริหาร สำนักงาน ก.ก.ถ.

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐๒-๒๘๓๔๕๙๕

 

นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ

ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ

โทร. ๐๒-๒๘๓๔๖๐๐

นางสาวพิมพ์ใจ บัวเกิด

นางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด

ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง

โทร. ๐๒-๒๘๓๔๖๐๔

นายมานะ บุญยะโภคา

นางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี

ผอ.ส่วนนิติการ

โทร. ๐๒-๒๘๓๔๕๙๖

นางประภา วงศ์วิภูษณะ

นางประภา วงศ์วิภูษณะ

ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล

โทร. ๐๒-๒๘๓๔๖๑๐

นายสมบัติ ธนพัฒนพงศ์

นายสมบัติ ธนพัฒนพงศ์

ผอ.ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

โทร. ๐๒-๒๘๓๔๕๙๗

 นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์

นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์

ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โทร. ๐๒-๒๘๓๔๖๔๔

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

นางจรีรัตน์ เข็มกาญจน์

หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐๒-๒๘๓๔๖๑๕