ผู้บริหาร สำนักงาน ก.ก.ถ.

นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

 นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ

นางสาวพิมพ์ใจ บัวเกิด

นางสาวพิมพ์ใจ บัวเกิด

ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง

นายมานะ บุญยะโภคา

นายมานะ บุญยะโภคา

ผอ.ส่วนนิติการ

นางสาวญาติกา นิธิธีราพร

นางสาวญาติกา นิธิธีราพร

ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล

นายทนัสไชย พรอำไพ

นายทนัสไชย พรอำไพ

ผอ.ส่วนบริหารกลาง

 นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์

นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์

ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

 นางประภา วงศ์วิภูษณะ

ผอ.ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

นางสาวพิมพ์ใจ บัวเกิด

นายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี

ผอ.ส่วนกลุ่มงานพิเศษ

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

              สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                             สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                                                       ระเบียบวาระการประชุม

                        คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓

                                                                                  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร