คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

  ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                  นายวิษณุ เครืองาม                                 

                                                                 นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์                                     นายปกรณ์ นิลประพันธ์

                                                                  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                        เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

เลขานุการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

กรรมการโดยตำแหน่ง (11 ท่าน)

                                                                  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา                               

                                                                พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา                              นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

                                      นายประสงค์ พูนธเนศ                            ฉัตรชัย พรหมเลิศ                          นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

                                       นายประสงค์ พูนธเนศ                               ฉัตรชัย พรหมเลิศ                         นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

                                       ปลัดกระทรวงการคลัง                           ปลัดกระทรวงมหาดไทย                      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                      นายการุณ สกุลประดิษฐ                            นายนนทิกร กาญจนะจิตร                          นายทศพร ศิริสัมพันธ์

                                      นายการุณ สกุลประดิษฐ                                      นางเมธินี เทพมณี                                 นายทศพร ศิริสัมพันธ์

                                     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                เลขาธิการคณะกรรมการ                       เลขาธิการคณะกรรมการ                                                                                                                                                               ข้าราชการพลเรือน                   พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                                      นายดิสทัต โหตระกิตย์                            นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา                          นายสุทธิพงษ์-จุลเจริญ

                                      นายดิสทัต โหตระกิตย์                         นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา                       นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

                               เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา           ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ          อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 ท่าน)

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร                                                      นายนิพนธ์ บุญญามณี

                                     พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง                พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี                     นายนิพนธ์ บุญญามณี                               

                                       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                           นายกเมืองพัทยา                                    นายก อบจ. สงขลา

นายมังกร ยนต์ตระกูล                            นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ                          นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์

                                           นายมังกร ยนต์ตระกูล                          นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ                   นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์      

                                           นายก อบจ. ร้อยเอ็ด                              นายกเทศมนตรีนครยะลา                   นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          จังหวัดสมุทรปราการ

นายธนศักดิ์ มาคะสิระ                        นายชูศักดิ์ วสันต์                          นายไฉน ก้อนทอง

                                                นายธนศักดิ์ มาคะสิระ                           นายชูศักดิ์ วสันต์                                  นายไฉน ก้อนทอง                                                                                             นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง                      นายก อบต. ดงบัง                            นายก อบต. ดงมูลเหล็ก                                                                                                     จังหวัดราชบุรี                                       จังหวัดบึงกาฬ                                   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นายกัมพล กลั่นเนียม                        นายวิชัช ไตรรัตน์                          นายสำเนา รัศมิทัต

                                                นายกัมพล กลั่นเนียม                           นายวิชัช ไตรรัตน์                                 นายสำเนาว์ รัศมิทัต                                                                                                   นายก อบต. ตาหลวง                           นายก อบต. กะไหล                               นายก อบต. บางน้ำผึ้ง                                                                                                     จังหวัดราชบุรี                                     จังหวัดพังงา                                       จังหวัดสมุทรปราการ                           

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (12 ท่าน)

นายวิบุนน สงวนพงษ์                            อยู่ระหว่างสรรหา                          นายอุดร ตันติสุนทร

 นายวิบูลย์ สงวนพงษ์                                 อยู่ระหว่างสรรหา                                นายอุดร ตัตติสุนทร

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์                            นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์                          ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทสิริวัฒน์

     นายบุญเลิศ น้อมศิลป์                               นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์                       ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา                            ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์                          ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่

         ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา          ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์     ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ                            ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์                          ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์

รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ      ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์    ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์