คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

  ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                  นายวิษณุ เครืองาม                                 

                                                                    นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์                                        นายปกรณ์ นิลประพันธ์

                                                                   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                     เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

เลขานุการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

กรรมการโดยตำแหน่ง (11 ท่าน)

                                                                  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา                               

                                                                พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา                              นายอุตตม สาวนายน

                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

                                      นายประสงค์ พูนธเนศ                            ฉัตรชัย พรหมเลิศ                          นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

                                       นายประสงค์ พูนธเนศ                                ฉัตรชัย พรหมเลิศ                              นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

                                       ปลัดกระทรวงการคลัง                           ปลัดกระทรวงมหาดไทย                       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                      นายการุณ สกุลประดิษฐ                            นายนนทิกร กาญจนะจิตร                          หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

                                      นายการุณ สกุลประดิษฐ                                   นางเมธินี เทพมณี                            หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

                                     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                              เลขาธิการคณะกรรมการ                        เลขาธิการคณะกรรมการ                                                                                                                                                          ข้าราชการพลเรือน                   พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                                      นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล                            นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา                          นายประยูร รัตนเสนีย์

                                    นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล                    นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา                      นายประยูร รัตนเสนีย์

                               เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา             ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ         อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 ท่าน)

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร                                                      นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

                                     พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง                พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี                     นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร                               

                                       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                           นายกเมืองพัทยา                                    นายก อบจ. พัทลุง

นายมังกร ยนต์ตระกูล                            นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ                          นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์

                                           นายมังกร ยนต์ตระกูล                          นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ                   นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์      

                                           นายก อบจ. ร้อยเอ็ด                              นายกเทศมนตรีนครยะลา                   นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          จังหวัดสมุทรปราการ

นายธนศักดิ์ มาคะสิระ                        นายชูศักดิ์ วสันต์                          นายชัยรัตน์ ทองใบ

                                                นายธนศักดิ์ มาคะสิระ                             นายชูศักดิ์ วสันต์                                  นายชัยรัตน์ ทองใบ                                                                                             นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง                    นายก อบต. ดงบัง                                 นายก อบต.ร่องเคาะ                                                                                                      จังหวัดราชบุรี                                     จังหวัดบึงกาฬ                                         จังหวัดลำปาง 

นายกัมพล กลั่นเนียม                        นายวิชัช ไตรรัตน์                          นายสำเนา รัศมิทัต

                                                นายกัมพล กลั่นเนียม                           นายวิชัช ไตรรัตน์                                 นายสำเนาว์ รัศมิทัต                                                                                                   นายก อบต. ตาหลวง                           นายก อบต. กะไหล                               นายก อบต. บางน้ำผึ้ง                                                                                                     จังหวัดราชบุรี                                     จังหวัดพังงา                                       จังหวัดสมุทรปราการ                           

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (12 ท่าน)

นายวิบุนน สงวนพงษ์                            นายวิชัย ศรีขวัญ                          นายอุดร ตันติสุนทร

 นายวิบูลย์ สงวนพงษ์                                 นายวิชัย ศรีขวัญ                                นายอุดร ตัตติสุนทร

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์                            นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์                          ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทสิริวัฒน์

     นายบุญเลิศ น้อมศิลป์                               นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์                       ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา                            ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์                          ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่

         ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา          ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์     ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ                            ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์                          ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์

รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ      ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์    ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์