เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมาย

– เอกสารประกบอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำผังเมือง

– ประกาศ ก.ก.ถ. การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– พรบ.โรงงาน

– พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

– สิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

– อำนาจหน้าที่และการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– หนังสือรวมคำสั่งศาลปกครอง และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า

– ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ (ชื่อ อปท. ที่ออกประกาศ)

– การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

– การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

– การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารบรรยาย)

– การบรรยาย พรบ. ทางหลวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

– การบรรยาย ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– แนวทางการดำเนินการ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ

– กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

– บรรยายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– พรบ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

– กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ