ติดตามและประมวลผล

– เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

– สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

– กรอบแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– โครงการประเมินผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของการกระจายอำนาจในรอบ ๑๕ ปี โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

    สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                              ภาพบรรยากาศ

    พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๖๑ 

                                                           วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

                                                                                                คลิกชมภาพ