ติดตามและประมวลผล

– รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

– รายงานติดตามผลการบริหารจัดการขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– รายงานติดตามผลและศึกษาการดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนตามโครงการถนนร่วมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่

– รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

– เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

– สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

– กรอบแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– โครงการประเมินผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของการกระจายอำนาจในรอบ ๑๕ ปี โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย