ติดตามและประมวลผล

– สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

– กรอบแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– โครงการประเมินผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของการกระจายอำนาจในรอบ 15 ปี โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย