ติดตามและประมวลผล

– เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

– สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

– กรอบแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– โครงการประเมินผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของการกระจายอำนาจในรอบ ๑๕ ปี โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                        สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จำนวน ๑๐ ฉบับ 

                                                                     ร่วมแสดงความคิดเห็น