จดหมายข่าว

** บางไฟล์มีปัญหา กำลังดำเนินการแก้ไข

พ.ศ.๒๕๖๑
– ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖ เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ๒๕๖๑ [Download]
– ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕ เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ [Download]
– ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ [Download]
– ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ [Download]
– ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ เดือนธันวาคม-เดือนมกราคม ๒๕๖๑ [Download]
พ.ศ.๒๕๖๐
– ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ [Download]
– ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ๒๕๖๐ [Download]
– ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ [Download]
– ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ [Download]
– ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ [Download]
พ.ศ.๒๕๕๙
– ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙-เดือนมกราคม ๒๕๖๐ [Download]
– ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ [Download]
– ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๙ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ [Download]
– ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ [Download]
– ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ [Download]
– ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ [Download]
– ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ [Download]
– ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๙ [Download]
– ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ [Download]
– ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [Download]
– ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ [Download]
พ.ศ.๒๕๕๘
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ [Download]
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ [Download]
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ [Download]
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๙ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ [Download]
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ [Download]
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ [Download]
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ [Download]
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ [Download]
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๘ [Download]
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ [Download]
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [Download]
– ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๘ [Download]
พ.ศ.๒๕๕๗
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ [Download]
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ [Download]
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ [Download]
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ [Download]
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ [Download]
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗ [Download]
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [Download]
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ [Download]
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๗ [Download]
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ [Download]
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ [Download]
– ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ [Download]
พ.ศ.๒๕๕๖
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [Download]
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ [Download]
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ [Download]
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๙ เดือนกันยายน ๒๕๕๖ [Download]
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ [Download]
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๗ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ [Download]
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ [Download]
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ [Download]
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ [Download]
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ [Download]
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ [Download]
– ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ [Download]
พ.ศ.๒๕๕๕
– ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ [Download]
– ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ [Download]
– ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ [Download]
– ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ [Download]
– ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๕ [Download]
ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                        สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จำนวน ๑๐ ฉบับ 

                                                                     ร่วมแสดงความคิดเห็น