ความเป็นมาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

…….สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ กำหนดให้มี คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมถึงการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยมีองค์ประกอบเป็นไตรภาคี ประกอบด้วย

…….(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

…….(๒) กรรมการโดยตำแหน่งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ คน

…….(๓) กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ คน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ๒ คน เทศบาล ๓ คน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ๕ คน กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ๒ คน)

…….(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย จำนวน ๑๒ คน

 

…..

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                       ประกาศ
            เนื่องจากสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวไปที่กรมประชาสัมพันธ์ 
                                           หากต้องติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 02-614-1456  แฟกซ์ : 02-614-1457

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม

                                  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

                                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                                          ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตักบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                               วาระการประชุม ดาวน์โหลด