ติดต่อสำนักงาน ก.ก.ถ.


สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์
ส่วนบริหารกลาง 02-283-4632  ส่วนนโยบายและแผน 02-283-4637  ส่วนนิติการ 02-283-4628
ส่วนการเงินการคลัง 02-283-4622  ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน 02-283-4652
ส่วนติดตามและประเมินผล 02-283-4629  ส่วนประชาสัมพัธ์และวิเทศสัมพันธ์ 02-283-4646
โทรสาร. 02-283-4640-2
E-Mail : odloc@opm.go.th
Website : www.odloc.go.th