ติดต่อสำนักงาน ก.ก.ถ.


สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
—————————–
เบอร์โทรศัพท์
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐๒-๒๘๓-๔๖๑๖  ส่วนนโยบายและแผน ๐๒-๒๘๓-๔๖๒๗ 
ส่วนนิติการ ๐๒-๒๘๓-๔๖๒๘ ส่วนการเงินการคลัง ๐๒-๒๘๓-๔๖๒๒ 
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ๐๒-๒๘๓-๔๖๕๒
ส่วนติดตามและประเมินผล ๐๒-๒๘๓-๔๖๒๔  ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ๐๒-๒๘๓-๔๖๔๙
——————————-
แผนที่