ตอบข้อหารือปี 2555

– หารือกรณีอปทให้การสนับสนุนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและประปา

– หารือกรณีเทศบาลนครอุบล ได้อุดหนุนงบให้แก่ราชการและ อปท. อื่นในจังหวัด

– หารือการอุดหนุนงบแก่สำนักงาน สธ.จว.นนทบุรี เพื่อสงเคราะห์ค่าฟอกเลือด

– หารืออำนาจหน้าที่ของอบตด้านการส่งเสริมการศึกษาของ อบต.ไกรนอก สุโขทัย

– หารือการขอรับการสนับสนุนงบจาก อปท. กรณีอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

– หารืออำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุ ก.ก.ถ. ให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดเพิ่มเติม

– หารือแนวทางตามประกาศ ก.ก.ถ. ของเพชรบูรณ์

– หารือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาการกีฬาสุพรรณบุรี ปี 2554

– หารือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบพิจารณาเรื่องร้องเรียน

– หารือแนวทางปฏิบัติการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารของ อบจ. อุบล

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

              สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                             สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                                                       ระเบียบวาระการประชุม

                        คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓

                                                                                  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร