ตอบข้อหารือปี 2555

– หารือกรณีอปทให้การสนับสนุนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและประปา

– หารือกรณีเทศบาลนครอุบล ได้อุดหนุนงบให้แก่ราชการและ อปท. อื่นในจังหวัด

– หารือการอุดหนุนงบแก่สำนักงาน สธ.จว.นนทบุรี เพื่อสงเคราะห์ค่าฟอกเลือด

– หารืออำนาจหน้าที่ของอบตด้านการส่งเสริมการศึกษาของ อบต.ไกรนอก สุโขทัย

– หารือการขอรับการสนับสนุนงบจาก อปท. กรณีอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

– หารืออำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุ ก.ก.ถ. ให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดเพิ่มเติม

– หารือแนวทางตามประกาศ ก.ก.ถ. ของเพชรบูรณ์

– หารือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาการกีฬาสุพรรณบุรี ปี 2554

– หารือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบพิจารณาเรื่องร้องเรียน

– หารือแนวทางปฏิบัติการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารของ อบจ. อุบล

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                        สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จำนวน ๑๐ ฉบับ 

                                                                     ร่วมแสดงความคิดเห็น