กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ

– พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓

– พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕

– พระราชบัญญัติทะเบียบพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

– พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒

– พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

– พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

– พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

– พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

Pages: 1 2 3 4 5