แผนจัดการ KM

– ประเมินผล/สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
– การจัดการความรู้ (Knowledge Managemant, KM) แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                        ระเบียบวาระการประชุม

        คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                             ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

                                                     วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                                 ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                   เอกสารการประชุม ดาวน์โหลด