กิจกรรม KM

– ประมวลภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [Download]
– รูปภาพการประชุมให้ความรู้ โดยศาสตราจารย์ดิเรก [Download]
– รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของนายวีระชัย ชมสาคร ผอ. สกง. [Download]
– รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของผู้อำนวยการ สกถ. [Download]
– รูปภาพการประชุมหลักเกณฑ์การให้รางวัล [Download]
– รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของนายวัตน์ธนัถ สุทธิชื่นตรีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ [Download]
– รูปภาพการประชุมมวลความรู้ ครั้งที่ 2 [Download]
– รูปภาพการประชุมมวลความรู้ ครั้งที่ 1 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 4 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 3 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 2 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 1 [Download]
– รูปภาพการประชุม AAR [Download]
– รูปภาพการแจกรางวัลและใบประกาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM [Download]
– รูปภาพมุมความรู้ KM [Download]

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

                                     ระเบียบวาระการประชุม

   คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

          ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                                   ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม  ดาวน์โหลดเอกสาร