กิจกรรม KM

– ประมวลภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [Download]
– รูปภาพการประชุมให้ความรู้ โดยศาสตราจารย์ดิเรก [Download]
– รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของนายวีระชัย ชมสาคร ผอ. สกง. [Download]
– รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของผู้อำนวยการ สกถ. [Download]
– รูปภาพการประชุมหลักเกณฑ์การให้รางวัล [Download]
– รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของนายวัตน์ธนัถ สุทธิชื่นตรีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ [Download]
– รูปภาพการประชุมมวลความรู้ ครั้งที่ 2 [Download]
– รูปภาพการประชุมมวลความรู้ ครั้งที่ 1 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 4 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 3 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 2 [Download]
– รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 1 [Download]
– รูปภาพการประชุม AAR [Download]
– รูปภาพการแจกรางวัลและใบประกาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM [Download]
– รูปภาพมุมความรู้ KM [Download]

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทรต์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร