ประกาศภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียมรถยนต์

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖

– ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.

– ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗

– ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๖

– ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๕

– ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล่อเลื่อนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

– ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๔

– ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล่อเลื่อน พ.ศ. ๒๕๔๔

– ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีประจำปีรวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก่ อปท.

– ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ล้อเลื่อน พ.ศ. ๒๔๗๘ ให้แก่ อปท.

– ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก่ อปท.