ประกาศเงินอุดหนุนทั่วไป

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

– ประการ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ไวปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องเงินเหลือจ่าย ๕๙ (ฉ.๒)

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องเงินเหลือจ่าย ๕๘ (ฉ.๒)

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ฉบับ ๒)

– ประกาศ ก.ก.ถ.การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๑

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๔๙

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๔๘

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๔๗

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๔๖

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓)

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒)

– ประกาศ ก.ก.ถ.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๑)