ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ

– ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทน อปท. และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๕

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง อำนาจหน้าที่ของ อบจ. พ.ศ. 2546

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินคดี 2548

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง อำนาจหน้าที่ของ อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2552

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบจ. เทศบาล และ อบต.

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ อปท.

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

                                     ระเบียบวาระการประชุม

   คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

          ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                                   ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม  ดาวน์โหลดเอกสาร