องค์ความรู้จากบทความ

– บทความเกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของ อปท. (KM ปี 2555) : Fiscal Decentralization : The Case of Thailand [Download]
– บทความเกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของ อปท. (KM ปี 2555) : Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview [Download]
– บทความเกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของ อปท. (KM ปี 2555) : การศึกษาปัญหา อุปสรรค และความพึงพอใจ การบริหารงานคลัง ของเทศบาล ตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [Download]
– บทความเกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของ อปท. (KM ปี 2555) : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการรวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง ของ อปท. [Download]
– บทความเกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของ อปท. (KM ปี 2555) : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางการคลังท้องถิ่น [Download]
– การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. และการตรวจสอบ (KM ปี 2555) [Download]
– การกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลังให้แก่ อปท. (KM ปี 2555) [Download]
– เหตุที่ไม่สมควรยุบราชการส่วนภูมิภาค [Download]
– ความเห็นของสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ต่อข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐ [Download]
– การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป [Download]
– ประธาน คปร. ย้ำท้องถิ่นไทยต้องก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง [Download]
– ข้อเสนอการปฏิรูประบบการปกครองท้องถิ่น โดยเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น [Download]
– รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของประชาชน [Download]
– การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น [Download]

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                       ประกาศ
            เนื่องจากสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวไปที่กรมประชาสัมพันธ์ 
                                           หากต้องติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 02-614-1456  แฟกซ์ : 02-614-1457

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม

                                  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

                                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                                          ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตักบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                               วาระการประชุม ดาวน์โหลด