หนังสือข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2556

– เนื้อหาหนังสือ

– ปก

– สารบัญ

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                        สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จำนวน ๑๐ ฉบับ 

                                                                     ร่วมแสดงความคิดเห็น