ข้อมูลด้านการเงิน การคลังท้องถิ่น

– การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.

– ข้อมูลการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.

– ข้อมูลรายได้ อปท.

*ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น