ข้อมูลด้านการเงิน การคลังท้องถิ่น

– การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.

– ข้อมูลการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.

– ข้อมูลรายได้ อปท.

*ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                        สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จำนวน ๑๐ ฉบับ 

                                                                     ร่วมแสดงความคิดเห็น