Taxation and Budgeting of France

– ระบบงบประมาณและการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศส (Budget and Taxation of French Local Administration) [Download]
– การบริหารจัดการและการควบคุมของรัฐบาลกลางด้านภาษี และงบประมาณของท้องถิ่นของฝรั่งเศส [Download]
– การจัดการด้านภาษีและการงบประมาณของท้องถิ่น (Local Tax Management and Budgeting) [Download]

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทรต์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร