Taxation and Budgeting of France

– ระบบงบประมาณและการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศส (Budget and Taxation of French Local Administration) [Download]
– การบริหารจัดการและการควบคุมของรัฐบาลกลางด้านภาษี และงบประมาณของท้องถิ่นของฝรั่งเศส [Download]
– การจัดการด้านภาษีและการงบประมาณของท้องถิ่น (Local Tax Management and Budgeting) [Download]

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

              สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                             สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                                                       ระเบียบวาระการประชุม

                        คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓

                                                                                  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร