Taxation and Budgeting of France

– ระบบงบประมาณและการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศส (Budget and Taxation of French Local Administration) [Download]
– การบริหารจัดการและการควบคุมของรัฐบาลกลางด้านภาษี และงบประมาณของท้องถิ่นของฝรั่งเศส [Download]
– การจัดการด้านภาษีและการงบประมาณของท้องถิ่น (Local Tax Management and Budgeting) [Download]

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

    สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                              ภาพบรรยากาศ

    พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๖๑ 

                                                           วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

                                                                                                คลิกชมภาพ