Taxation and Budgeting of France

– ระบบงบประมาณและการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศส (Budget and Taxation of French Local Administration) [Download]
– การบริหารจัดการและการควบคุมของรัฐบาลกลางด้านภาษี และงบประมาณของท้องถิ่นของฝรั่งเศส [Download]
– การจัดการด้านภาษีและการงบประมาณของท้องถิ่น (Local Tax Management and Budgeting) [Download]

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                       ประกาศ
            เนื่องจากสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวไปที่กรมประชาสัมพันธ์ 
                                           หากต้องติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 02-614-1456  แฟกซ์ : 02-614-1457

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม

                                  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

                                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                                          ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตักบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                               วาระการประชุม ดาวน์โหลด