ค่าภาคหลวงปิโตเลียม

– ค่าภาคหลวงปิโตเลียม

*ข้อมูลจาก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ