การจัดทำแผนการกระจายอำนาจ

– การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ….
– การจัดทำแผนการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการ