การจัดทำแผนการกระจายอำนาจ

– การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ….
– การจัดทำแผนการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการ

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทรต์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร