รายงานประจำปี


…………– รายงานประจำปี ๒๕๖๐    [Download]
…………– รายงานประจำปี ๒๕๕๙    [Download]
…………– รายงานประจำปี ๒๕๕๘ ***อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงไฟล์ข้อมูล
…………– รายงานประจำปี ๒๕๕๗   [Download]
…………– รายงานประจำปี ๒๕๕๖    [Download]
…………– รายงานประจำปี ๒๕๕๕   [Download]
…………– รายงานประจำปี ๒๕๕๔ ***อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงไฟล์ข้อมูล
…………– รายงานประจำปี ๒๕๕๓ ***อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงไฟล์ข้อมูล

ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                        สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จำนวน ๑๐ ฉบับ 

                                                                     ร่วมแสดงความคิดเห็น