โครงการประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

– โครงการฯ
– กำหนดการสถานที่และจังหวัดเป้าหมายการดำเนินโครงการฯ
– กำหนดการโครงการฯ
– แบบรวบรวมรายชื่อ (สำหรับจังหวัด) โครงการฯ
– แบบตอบรับ (อปท.) ส่งให้จังหวัดรวบรวมตามโค้วตาโครงการฯ
– ร่างแผนกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ ๓ (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
– เอกสารประกอบการประชุมฯ